företagskonsulten

25 års ledarskap i ideella organisationer har lärt mig vad som krävs för att skapa motivation och lärande.
Nu vill jag föra kunskapen vidare. 


Jag har 25 års erfarenhet av ledarskap i organisationer där lön och andra förmåner inte existerar. I dessa organisationer har jag lärt mig hur en arbetsmiljö där alla känner sig trygga, respekterade och engagerade görs på bästa sätt.

Jag kan hjälpa Er att:

  • Skapa en kultur där medarbetare vågar vara kreativa.

  • En kultur som präglas av motivation och arbetsglädje.

  • Utveckla medarbetarnas förmåga att ständigt söka ny kompetens och utveckla nya färdigheter.

Mitt ledarskap är enkelt och effektivt.
Det kräver bara medvetenhet, mod och mänsklighet.

Varmt välkommen att kontakta mig!


Vad kan 25 års ledarskap i ideella organisationer lära företagsvärlden?

Just nu sker ett paradigmskifte när företagsvärlden behöver ställa om till det ledarskap som vi i ideella organisationer varit hänvisade till i alla år. Jag har ägnat 25 år av mitt liv åt ledarskap som utvecklar psykologisk trygghet, motivation och innovation. Åt att skapa lärande-lösningar som är enkla och effektiva. Helt enkelt för att du i en ideell organisation inte har pengar som styr- och utvecklingsmedel. Allt ledarskap behöver skapa engagemang och motivation, känsla av delaktighet och glädje. Dessa år har gjort mig till proffs på just det ledarskap som nu, enligt forskning, sägs bli avgörande för framgångsrika företag. Det är fantastiskt roligt att få bidra till företagsvärlden med mina kunskaper. Det är ingen "rocket science", men det kräver medvetenhet, mod och mänsklighet.

Ledarskap som skapar motivation, utan pengar som styrmedel

Företag i dagens snabbrörliga samhälle behöver utveckla samma ledarskapskompetenser som krävs för att motivera ideella.  Att leda ett ideella krafter, där pengar inte är drivkraften, kräver ett medvetet tillvägagångssätt i linje med moderna ledarskapsprinciper.

Framgångsfaktorer där ideellt ledarskap möter modernt ledarskap:

Empati och emotionell intelligens: Modernt ledarskap betonar vikten av empati och känslomässig intelligens. Att förstå volontärernas motivation och personliga mål är avgörande. Ledare måste skapa en miljö där volontärer känner sig värdefulla och förstådda.

Tydlig kommunikation: Ledare måste klart kommunicera organisationens uppdrag och mål för att bygga förtroende och säkerställa gemensam förståelse.

Psykologisk trygghet:
Skapa en psykologiskt trygg miljö är nyckel i ideella organisationer. Ledare måste främja en atmosfär där volontärer känner sig trygga att uttrycka sig och dela idéer utan rädsla för dömande.

Inre motivation:Utan ekonomiska incitament blir att förstå och utnyttja inre motivation central. Erkännande och meningsfulla uppgifter hjälper till att upprätthålla volontärernas engagemang.

Sammanfattningsvis visar forskning att moderna ledare kan fokusera på att skapa en meningsfull och utvecklande arbetsmiljö för att öka engagemang och produktivitet. Att tydligt kommunicera företagets vision och mission är en kritisk faktor för att öka anställdas engagemang. Det skapar en grund för ökad produktivitet, innovation och tillfredsställelse bland teammedlemmarna.

Länkar till sidor där du kan läsa mer:

Motivera ideella - Idealistas
Leading Off: What really motivates people to grow and change? A leader’s guide (mckinsey.com)

Mastering Leadership In The Modern Workplace (forbes.com)


Why Your Company Must Be Mission-Driven (gallup.com)


Ledarskap och struktur som främjar livslångt lärande - lärande kultur

Jag har arbetat med vuxnas lärande sedan 2001. Lärande som sker helt frivilligt och med världens enklaste metod. 

Redan 2002 skrev jag uppsats om kompetensbaserat arbetssätt och kunskapssyner. Tillsammans med en kollega på ABF i Halmstad jobbade jag med en Kompetenshandbok. Det som nu kallas "skills".  Det är fantastiskt att det nu finns digitalt stöd för att utveckla detta på riktigt. 

Men det kräver sin organisation. Det kräver ledarskap och strukturer som leder i önskad riktning. Det finns massvis med fina ord för olika sorters lärande, gärna på engelska. Peer learning, social learning, som exempel. Det handlar om att lära sig tillsammans. Men organiserat, det sker inte av sig själv. 

Det finns väldigt många företag som fortfarande skickar iväg sina anställda på kurser utanför företaget. Trots att all forskning säger att lärande sker över tid, i verksamheten och när medarbetarna känner sig trygga och motiverade. 

SJälvklart behövs det utbildning och den kan göras väsentligt smartare. 

En studie från Harvard Business Review fann att anställda som kände att de hade möjlighet till utveckling var 50 % mer sannolika att vara engagerade i sitt arbete.

Länkar till sidor där du kan läsa mer:

APPLY Synergies - 5 Moments of Need Workflow Learning Provider
Kompetensutveckling och lärande i organisationer - Linköpings universitet (liu.se)

Building a Learning Organization (hbr.org)Ledarskap som skapar  inkluderande arbetsplatser

Att arbeta inkluderande är något av en hygienfaktor i ABF. I ABF är flertalet av Sveriges förbund för människor med funktionsnedsättning medlemsorgansiationer. 
Jämställdhetsarbete, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete och mångfaldsarbete har varit en stor del av mitt yrkesliv, både som chef och verksamhetsutvecklare och utbildare. 

Mångfald och inkludering – därför är det viktigt

Med mångfald, jämställdhet och inkludering på jobbet tar ni vara på kompetens och ökar möjligheterna till innovation och tillväxt. Dessutom är ni enligt lag skyldiga att arbeta förebyggande och undvika diskriminering. 

Mångfald och inkludering på arbetsplatsen

Vad är mångfald?

Mångfald handlar om att värdesätta och inkludera olika bakgrunder, erfarenheter och perspektiv. Det kan vara saker som kön, etnicitet, ålder, sexuell läggning, funktionsnedsättning, religion eller trosuppfattning.

Vad är inkludering?

Inkludering handlar om att skapa en arbetsmiljö där alla känner sig välkomna, respekterade och värdesatta. Det innebär att alla har möjlighet att bidra och att deras röster hörs.

Fördelarna med mångfald och inkludering

Mångfald och inkludering har många fördelar, både för företag och anställda. För företag kan det leda till:

  • Ökad kompetensförsörjning

  • Förbättrad innovation

  • Bättre beslutsfattande

  • Ökat medarbetarengagemang

För anställda kan det leda till:

  • Ökat välbefinnande

  • Mindre stress

  • Förbättrad karriärutveckling

Länkar till sidor där du kan läsa mer:

Eight Reasons Why We Need To Focus On Inclusion Rather Than Diversity (forbes.com)

S
venska företag brister i mångfald - Arbetsliv (prevent.se)

FN:s konventioner om mänskliga rättigheter - Regeringen.se

The inclusive workplace: What it is and why it matters | McKinsey